เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เชียงใหม่ สั่ง ปชช. เดินทางจากสมุทรสาคร เข้ารายงานตัว

เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เชียงใหม่ สั่ง ปชช. เดินทางจากสมุทรสาคร เข้ารายงานตัว

ผู้ว่า เชียงใหม่ ออกคำสั่งให้ ประชาชนทุกคนที่เดิน เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ ทางมาจาก สมุทรสาคร ต้องเข้ารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ทันที หลังจากที่ทำการประชุมด่วนเมื่อวันที่ 20 ธ.ค. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ และผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 32/2563 เรื่อง การดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 กรณี จ.สมุทรสาคร

โดยระบุว่า ด้วยเมื่อวันที่ 19 ธ.ค.2563 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) 

แถลงพบผู้ติดโควิด-19 ที่จ.สมุทรสาคร เพิ่มขึ้น ภายหลังเมื่อวันที่ 17 ธ.ค.2563 พบผู้ติดโควิด-19 ในจังหวัด ซึ่งอยู่ระหว่างการสอบสวนโรคและติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ ควบไปกับการดำเนินการตรวจค้นหาเชื้อเชิงรุก พบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น รวมทั้งสิ้น 548 ราย โดยผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการและเป็นแรงงานต่างด้าว

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ในคราวประชุมครั้งที่ 75/2563 เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.2563 ที่ประชุมได้พิจารณากรณีดังกล่าวแล้ว เห็นว่าเพื่อเป็นการยกระดับมาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดจากโรคโควิด-19 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และความจำเป็นของประชาชน จึงกำหนดมาตการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในกรณีดังกล่าว ดังนี้

ข้อ 1 ให้ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดเสี่ยง (จังหวัดสมุทรสาคร ฯลฯ) ต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามประกาศของกรมควบคุมโรค เมื่อเดินทางเข้ามายังพื้นที่จ.เชียงใหม่ผ่านทางท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ สถานีรถไฟเชียงใหม่ และสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่ 2 และที่ 3 (อาเขต) ต้องกรอกข้อมูลลงใน Application CM-CHANA เพื่อติดตามตัว และส่งข้อมูลให้พื้นที่ดำเนินการติดตามในการทำกักกัน (Home Quarantine) จนครบ 14 วัน

ข้อ 2 ให้ผู้ที่เดินทามาจากจังหวัดเสี่ยงจังหวัดสมุทรสาคร ฯลฯ ต่อการแพร่ระบาดของโรคโรคโควิด-19 ตามประกาศของกรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.2563 จนถึงปัจจุบัน เมื่อเดินทางเข้ามายังพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ให้ไปรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานโรคติดต่อในพื้นที่ และทำการกักกันตนเอง (Home Quarantine) จนครบ 14 วัน

ข้อ 3 ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจหาเชื้อเชิงรุก ในสถานประกอบการที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่กำหนด

อนึ่ง การดำเนินการตามคำสั่งนี้เป็นไปตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 จึงไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติรชการทางปกครอง และกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาทางปกครอง ตามมาตรา 16 ของพระราชกำหนดดังกล่าว ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 หรือต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตร 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

พร้อมกันนี้ในวันเดียวกัน (21 ธ.ค. 63) ได้ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ 

ที่ 31/2563 เรื่อง การดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดโรโควิด-19 ในพื้นที่ อ.แม่อาย โดยข้อสั่งการในคำสั่งระบุว่า

ข้อ 1 จำกัดการเดินทางของประชาชนใน 3 ตำบล ของอ.แม่อาย ประกอบด้วย ต.แม่อาย ต.มะลิกา และต.ท่าตอน โดยขอความร่วมมือประชาชนพักอยู่ในที่พักของตนเอง และสังเกตอาการตนเอง หากมีความจำเป็นต้องเดินทางออกนอกพื้นที่ให้แจ้งความจำเป็นต่อทีมโควิดหมู่บ้าน เพื่อแจ้งให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ออกใบรับรองสำหรับเดินทางออกนอกพื้นที่ไว้เป็นหลักฐาน

ข้อ 2 ให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากทางเลือก การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร และหลีกเลี่ยงการไปในสถานที่รวมคนจำนวนมาก

ข้อ 3 ให้สถานที่ทุกแห่งยกระดับการคัดกรองผู้เดินทางเข้าใช้บริการอย่างจริงจัง ตามมาตรฐานของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดโควิด – 19

ข้อ 4 ให้อำเภอแม่อายจัดตั้งจุดตรวจบริเวณเขตติดต่อระหว่างตำบลในพื้นที่ของ 3 ตำบล ได้แก่ ต.แม่อาย ต.มะลิกา และ ต.ท่าตอน

ข้อ 5 บูรณาการกีตรวจคัดกรองจากจังหวัด และอำเภอข้างเคียง เพื่อดำเนินการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่เสี่ยงให้เสร็จภายใน 3 วัน

ข้อ 6 ปิดโรงเรียนในพื้นที่ 3 ตำบล เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 21-23 ธ.ค.2563 สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่มีภูลำเนาใน 3 ตำบล ได้แก่ ต.แม่อาย ต.มะลิกา ต.ท่าตอน ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนต่างพื้นที่ ให้หยุดเรียนโดยให้สถานศึกษาไม่นับเป็นวันลา สำหรับการปิดสถานศึกษาอื่น ๆ  สล็อตเว็บตรง , ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง